روش های کاشت ابرو

کاشت ابرومانند كاشت مو است، موهای زنده از پشت سر برداشته می شود و در محل ابروها كاشته می شود. موها زنده و قابل رشد می باشند و نمای ابروی طبیعی ایجاد می شود .در كاشت ابرو معمولا برداشت مو به روش fut یا fit است و از موهای بالای گوش استفاده می شود ، تكنيك كاشت ابرو مانند كاشت موی سراما ظريف تر و سخت تراست و نكات بسياری می بايست توسط جراح كاشت مو در نظر گرفته شود. بهترين كانديد كاشت ابرو فردی است