کاشت موی طبیعی

درحال حاضرتنها راه درمان وترمیم موهای ازدست رفته استفاده از کاشت موی طبیعی است که این پیوند در نواحی مختلف ازجمله(سر – ابرو – ریش – سبیل – مژه – نواحی اسکار) قابل انجام است . این عمل زیبایی اولین بار درسال 1939توسط پزشک ژاپنی آقای دکتر Dr.Okuda مطرح وسپس درسال 1959توسط پزشک آلمانی  Dr.Orentreich عملی گردید. درسالهایی که گذشت تجارب وروش های متعددی مورد آزمایش قرار گرفت و در نهایت امروزه بابهرگیری ازتکنولوژی جدید از دسته های کوچکتر مو موسوم به میکروگرافت (micrograft) استفاده می