پاک کردن تاتو

تاتو يا همان خالکوبی قدمتی بيش از 4000 هزار سال دارد. خالکوبی در فرهنگهای مختلف معنی و مفهوم متفاوت و مخصوص به خود را دارد.
خالکوبی می تواند بعنوان آرايش دايم بکار برده شود مانند تاتو ابرو.
خالکوبی ميتواند بعنوان تشخيص هويت و نشانگر پايگاه اجتماعی فرد بکار رود مثلا روميان باستان برده ها و تبهکاران را برای شناسايی خالکوبی ميکردند.
بعنوان مناسک گذر يعنی هنگامی که فرد از يک مقطع زندگی وارد دوره تازه ای در زندگی می گردد  در برخی از فرهنگها مانند مردمان جزيره هاييتی اقدام به خالکوبی